namisao knin - hrvatsko mislili{te

 

nakon vi{estol'etnih te`n'ih, u ~asu kad se ponovno otvorila mogu}nost punine razvoja hrvatskoga duha, nepryporno y da y nastupio trenutak u koym treba puninom srca i o{trinom uma pristupiti duhovnom i inom preporodu.

 

unato~ svima nastojan'ima mnogobrojnih neprijatel'ah i protivnikah u dugostol'etnoj povystnoj tradiciji hrvatah, nositel'ah ydnoga od najstarijih kral'evstavah u europi, u okril'u vyre i crkve, sa~uvala se opstojnost hrvatskoga narodnoga bi}a. nakon vi{estol'etnih te`n'ih, u ~asu kada se ponovno otvorila mogu}nost punine razvoja hrvatskoga duha, nepryporno y da y nastupio trenutak u koym treba puninom srca i o{trinom uma pristupiti duhovnomu i inomu preporodu.

u sklopu op}ega preporoda hrvatskoga naroda, slydom toga i dr`ave hrvatske, najva`ny y posvetiti du`nu pozornost upravo duhovnomu preporodu u hrvatah. da bi se ukupni preporod mogao kakovostno provesti pryko y potrebito povezno izvori{te u koym bi se promi{l'ale i tvorile stvarne sveze izme|u duha, znanosti, povysti, kulture i umytnosti, kao i ukupnosti duha hrvatskoga narodnoga bi}a.

zaniml'iva y ~in'enica, da po~etkom renesanse, grad poput firence, s man'e od 100 000 stanovnika, uspyva okupiti najbol'e slikare, kipare i arhitekte svoga doba, ali uydno i prvorazredne filozofe, alkemi~are, povystni~are, matemati~are, filologe, anatome, kabaliste i fizi~are. firenca y tada podpuno stvarala~ko sredi{te opreml'eno svim potrebnim za podupiran'e rasprave i intelektualnoga stvaran'a: kn'i`nicama, kru`ocima, natycan'ima, mecenama i upu}enom publikom.

u takovome y ozra~ju po nizu vrydnotah upravo hrvatski kral'evski grad knin vrstno mysto za izvori{te nove, u svojoj ukupnosti, povezne znanstveno-ul'udbeno-umytni~ko-duhovne misli.

temel'na y nakana o`ivl'avan'e i preporod hrvatskoga kral'evskoga grada knina kao ul'udbenoga, povystnoga i duhovnoga izvori{ta hrvatskoga, te kroz to i duhovni i ini preporod i obnova hrvatske <posebice n'ezinih, na bilo koji na~in, razorenih i opusto{enih dylovah>.

nakon ostvaren'a mnogostol'etnoga sna o samostalnosti i suverenosti hrvatske dr`ave, te na bojnome pol'u dobivena boja, na razne na~ine godinama pusto{ena nam dr`ava se hrvatska sada na{la pred jo{ te`om vojnom, vojnom za svoj ukupni preporod i o`ivl'avan'e. `elimo li `ivyti u hrvatskoj koja ostvaruy svoy mogu}nosti visoke `ivotne i ul'udbene razine, hrvatskoj odmaknutoj od balkana i balkanske kal'u`e, hrvatskoj koja ostvaruy svoy ystvo visokoul'udbene sredn'oeuropske dr`ave, moramo uporabiti sve svoy snage <pa i vi{e> na putu prema tome cil'u. ne uzmognemo li ostvariti to sve za nas same, du`nost nam y ostaviti takovu hrvatsku u nasl'e|e na{oj dyci.

nu`dna y, u hrvatskoj, dobra skladn'a i vi{epodru~an pristup u tvorbi tvarnih i duhovnih dobarah. povezbom duha i ul'udbe, povysti i umytnosti, gospodarstva i znanosti stvara se mogu}nost pravilnoga, vrstnoga i uydna~enoga ukupnoga razvoja, te nepryporno nu`dnoga pomaka od tvarno usmyrenoga socijalisti~koga, ali i kapitalisti~koga, materijalizma, prema hrvatskoj i hrvatskome duhu primyrenome katoli~kome sredn'oeuropskome dru{tveno-eti~nome svytonazoru.

podru~na rascypkanost hrvatskoga narodnoga bi}a zahtyva povezno sredi{te i duhovno-ul'udbeno izvori{te. hrvatski kral'evski grad knin postay spojnica hrvatskoga priobal'a, sredi{tn'ega hrvatskoga prostora i syverne hrvatske, sredi{te povezbe s hrvatima u bosni i hercegovini, te omogu}uy povezbu tuzemne i isel'ene hrvatske, razvijaju}i kakvostne namisli povratka hrvatah u domovinu.

tako ustroyn hrvatski kral'evski grad knin omogu}uy stvaran'e i ispitivan'e mogu}ih modelah ispravnoga i vrstnoga ukupnoga razvoja podru~jah s izra`enom te`n'om sman'en'a broja stanovni{tva na cylokupnome hrvatskome prostoru <selo, mala mysta, otoci...>, te iznala`en'e, stvaran'e i ispitavan'e kakovostnih modela pobol'{an'a na~ina `ivota u man'im mystima, kao i zaustavl'an'a {iren'a zagreba i mogu}e nekoliko drugih ve}ih gradovah, posebice stoga {to y zagreb, na`alost, postao "wasserkopf" hrvatske.

kao izvor nove povezne ul'udbeno-znanstveno-umytni~ko-duhovne misli hrvatski kral'evski grad knin treba postati izvori{te nove hrvatske misli, tj mislili{te ustrojbom povezbe umytnosti i ul'udbe sa znano{}u, posebice kroz posebna me|upodru~na i vi{epodru~na istra`ivan'a, znanstvene, istra`iva~ke, umytni~ke i ul'udbene ustanove i zavode, kongrese i simpozy, ustrojbom posebnih doktorskih, podiplomskih, dodiplomskih i istra`iva~kih znanstvenih i stru~nih studijah, ustrojbom vrhunskoga visokoga vojnoga u~ili{ta, te ustrojbom obrazovan'a u vrhunskoj klasi~noj gimnaziji i umytni~ko-obrtni~koj {koli.

u provedbi preporoda knina treba poticati ostvarivan'e i razvoj gospodarskih dylatnostih i sadr`ajah <visoko tehnolo{kih i ekolo{ki podobnih>, {to }e zahtyvati ustrojbu gospodarstvenoga okvira unutar koyga }e biti bitno olak{ano poslovan'e poydinih cil'nih dylatnostih, i koji }e privla~iti doma}e i strane poduzetnike. taj okvir prvenstveno y mogu}e posti}i ustrojbom znanstveno-tehnolo{koga parka, slobodnoga carinskoga podru~ja i poreznoga uto~i{ta <"tax haven">, te drugih suvremenih na~ina gospodarskoga potican'a.Glagoljski portal Hrvatskoga Mislili[ta

Portal Hrvatskoga Mislili[ta


Glavni portal - svjetlostna umjetnost, knji`nica, kompjutoristika...