NAMISAO KNIN - HRVATSKO MISLILISXTE

 

Nakon visxestoljetnih tezxnjî, u cxasu kad se ponovno otvorila mogucynost punine razvoja Hrvatskoga Duha, neprijeporno je da je nastupio trenutak u kojem treba puninom srca i osxtrinom uma pristupiti duhovnom i inom preporodu.

 

Unatocx svima nastojanjima mnogobrojnih neprijateljah i protivnikah u dugostoljetnoj povijestnoj tradiciji Hrvatah, nositeljah jednoga od najstarijih kraljevstavah u Europi, u okrilju vjere i Crkve, sacxuvala se opstojnost Hrvatskoga narodnoga Bicya. Nakon visxestoljetnih tezxnjî, u cxasu kada se ponovno otvorila mogucynost punine razvoja Hrvatskoga Duha, neprijeporno je da je nastupio trenutak u kojem treba puninom srca i osxtrinom uma pristupiti duhovnomu i inomu preporodu.

U sklopu opcyega preporoda Hrvatskoga naroda, slijedom toga i Drzxave Hrvatske, najvazxnije je posvetiti duzxnu pozornost upravo duhovnomu preporodu u Hrvatah. Da bi se ukupni preporod mogao kakovostno provesti prijeko je potrebito povezno izvorisxte u kojem bi se promisxljale i tvorile stvarne sveze izmedyu duha, znanosti, povijesti, kulture i umjetnosti, kao i ukupnosti duha Hrvatskoga narodnoga Bicya.

Zanimljiva je cxinjenica, da pocxetkom renesanse, grad poput Firence, s manje od 100 000 stanovnika, uspijeva okupiti najbolje slikare, kipare i arhitekte svoga doba, ali ujedno i prvorazredne filozofe, alkemicxare, povjestnicxare, matematicxare, filologe, anatome, kabaliste i fizicxare. Firenca je tada podpuno stvaralacxko sredisxte opremljeno svim potrebnim za podupiranje rasprave i intelektualnoga stvaranja: knjizxnicama, kruzxocima, natjecanjima, mecenama i upucyenom publikom.

U takovome je ozracxju po nizu vrjednotah upravo Hrvatski kraljevski grad Knin vrstno mjesto za izvorisxte nove, u svojoj ukupnosti, povezne znanstveno-uljudbeno-umjetnicxko-duhovne misli.

Temeljna je nakana ozxivljavanje i preporod Hrvatskoga kraljevskoga grada Knina kao uljudbenoga, povijestnoga i duhovnoga izvorisxta Hrvatskoga, te kroz to i duhovni i ini preporod i obnova Hrvatske (posebice njezinih, na bilo koji nacxin, razorenih i opustosxenih dijelovah).

Nakon ostvarenja mnogostoljetnoga sna o samostalnosti i suverenosti Hrvatske drzxave, te na bojnome polju dobivena boja, na razne nacxine godinama pustosxena nam Drzxava se Hrvatska sada nasxla pred josx tezxom vojnom, vojnom za svoj ukupni preporod i ozxivljavanje. Zxelimo li zxivjeti u Hrvatskoj koja ostvaruje svoje mogucynosti visoke zxivotne i uljudbene razine, Hrvatskoj odmaknutoj od Balkana i balkanske kaljuzxe, Hrvatskoj koja ostvaruje svoje jestvo visokouljudbene srednjoeuropske drzxave, moramo uporabiti sve svoje snage (pa i visxe) na putu prema tome cilju. Ne uzmognemo li ostvariti to sve za nas same, duzxnost nam je ostaviti takovu Hrvatsku u nasljedye nasxoj djeci.

Nuzxdna je, u Hrvatskoj, dobra skladnja i visxepodrucxan pristup u tvorbi tvarnih i duhovnih dobarah. Povezbom duha i uljudbe, povijesti i umjetnosti, gospodarstva i znanosti stvara se mogucynost pravilnoga, vrstnoga i ujednacxenoga ukupnoga razvoja, te neprijeporno nuzxdnoga pomaka od tvarno usmjerenoga socijalisticxkoga, ali i kapitalisticxkoga, materijalizma, prema Hrvatskoj i hrvatskome Duhu primjerenome katolicxkome srednjoeuropskome drusxtveno-eticxnome svjetonazoru.

Podrucxna rascjepkanost Hrvatskoga narodnoga Bicya zahtijeva povezno sredisxte i duhovno-uljudbeno izvorisxte. Hrvatski kraljevski grad Knin postaje spojnica hrvatskoga priobalja, sredisxtnjega hrvatskoga prostora i sjeverne Hrvatske, sredisxte povezbe s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, te omogucyuje povezbu tuzemne i iseljene Hrvatske, razvijajucyi kakvostne namisli povratka Hrvatah u Domovinu.

Tako ustrojen Hrvatski kraljevski grad Knin omogucyuje stvaranje i ispitivanje mogucyih modelah ispravnoga i vrstnoga ukupnoga razvoja podrucxjah s izrazxenom tezxnjom smanjenja broja stanovnisxtva na cjelokupnome hrvatskome prostoru (selo, mala mjesta, otoci...), te iznalazxenje, stvaranje i ispitavanje kakovostnih modela poboljsxanja nacxina zxivota u manjim mjestima, kao i zaustavljanja sxirenja Zagreba i mogucye nekoliko drugih vecyih gradovah, posebice stoga sxto je Zagreb, nazxalost, postao "Wasserkopf" Hrvatske.

Kao izvor nove povezne uljudbeno-znanstveno-umjetnicxko-duhovne misli Hrvatski kraljevski grad Knin treba postati izvorisxte nove Hrvatske misli, tj mislilisxte ustrojbom povezbe umjetnosti i uljudbe sa znanosxcyu, posebice kroz posebna medyupodrucxna i visxepodrucxna istrazxivanja, znanstvene, istrazxivacxke, umjetnicxke i uljudbene ustanove i zavode, kongrese i simpozije, ustrojbom posebnih doktorskih, podiplomskih, dodiplomskih i istrazxivacxkih znanstvenih i strucxnih studijah, ustrojbom vrhunskoga visokoga vojnoga ucxilisxta, te ustrojbom obrazovanja u vrhunskoj klasicxnoj gimnaziji i umjetnicxko-obrtnicxkoj sxkoli.

U provedbi preporoda Knina treba poticati ostvarivanje i razvoj gospodarskih djelatnostî i sadrzxajah (visoko tehnolosxkih i ekolosxki podobnih), sxto cye zahtjevati ustrojbu gospodarstvenoga okvira unutar kojega cye biti bitno olaksxano poslovanje pojedinih ciljnih djelatnostî, i koji cye privlacxiti domacye i strane poduzetnike. Taj okvir prvenstveno je mogucye posticyi ustrojbom znanstveno-tehnolosxkoga parka, slobodnoga carinskoga podrucxja i poreznoga utocxisxta ('tax haven'), te drugih suvremenih nacxina gospodarskoga poticanja.