Sazxetak

U ovome radu pokusxat cyemo odrediti mogucye pravce djelovanja gledom na etiku i moral u Hrvatah, posebice stoga sxto se Hrvatski narod nalazi na razmedyi uljudabah i razlicxitih vjerah i uvjerenjah, a i izlazi iz soc-komunizma. Za kakovostnu je, naime, provedbu duhovnoga preporoda izuzetno bitno odrediti etiku, cyudoredye i cxinoredye u Hrvatah, odnosno postaviti na pravo mjesto moralne vrijednosti i dovesti ih u ravnotezxu. Hrvatima nije bliska niti socijalisticxko-materijalisticxka, niti americxansko-zapadnoeuropejska protestantska, niti pravoslavna, niti islamska etika i moral, nego etika, cyudoredye i cxinoredye temeljeni na srednjoeuropejskome katolicxanstvu i bogatoj hrvatskoj prosxlosti i kulturnoj basxtini.

ZXelimo li icyi ispravnim putom, trebamo se okrenuti bogatoj i ponekad nedovoljno istrazxenoj nam prosxlosti, te kroz to, temeljem bogatih povijestnih iskustavah, mozxemo graditi vrstnu buducynost. Iznimno je vazxno napomenuti, da bez prosxlosti nema niti kulture, niti jezika, niti morala i etike, niti cxinoredya, a time niti Naroda.

Nasx cyemo rad temeljiti uz ostalo i na podjeli i razmatranju filozofije cyudoredya po Tomi Akvinskome, te na filozofiji cxinoredya Ante Starcxevicya. Uz to pokusxat cyemo odrediti razliku izmedyu cxetiri razlicxite vrste temeljnih filozofija cyudoredya ili etikah, koje su vladajucye u pojedinim drusxtvenim odnosima, kao i njihovih izrazito negativnih zastranjenjah.

Sv. Toma Akvinski dijeli etiku ili filozofiju cyudoredya na tri dijela. Prvi raspravlja o svrhovitim radnjama jednoga cxovjeka i zove se osobno cyudoredye (monastica). Drugi raspravlja o radnjama kucyne zajednice (obitelji) i zove se gospodarstvo (oeconomica). Trecyi raspravlja o radnjama gradyanske zajednice, a zove se drzxavnisxtvo (politica). Svima je trima etikama po sv. Tomi Akvinskome, dakle filozofiji osobnoga cyudoredya, monastici, filozofiji obiteljskoga, ili gospodarstvenoga, cyudoredya, ekonomici, to jest gospodarstvu, kao i filozofiji drusxtvenoga cyudoredya, politici, odnosno drzxavnisxtvu, zajednicxka temeljna tezxnja prema dobru kao najvisxoj cyudorednoj i cxinorednoj vrjednoti.

Svakako valja spomenuti da Ante Starcxevicy, govorecyi o etici, posebice naglasak stavlja na pojam cxinoredya, dakle pravilne uredbe sveukupnosti ljudskih cxinah i njihove cxinbe u zajednici.

Ukupnost razlicxitih pristupah filozofije cyudoredya u ovome radu prikazujemo kroz cxetiri temeljne odrednice: drusxtvena filozofija cyudoredya, i njeno zastranjenje tvarna (materijalisticxka) filozofija cyudoredya; poduzetnicxka filozofija cyudoredya, te njeno zastranjenje predatorska (grabezxljivacxka); upravna filozofija cyudoredya, njeno zastranjenje birokratska filozofija cyudoredya, te samotvorbena filozofija cyudoredya, te kroz mogucye opcye zastranjenje svih etikah, kao sxto je to u etici obrnutih vrijednostî.

Prvenstveno treba shvatiti da pravi cilj uistinu treba biti bogatstvo zajednice, pa kroz njega i kakovostan i u svem pogledu bogat zxivot pojedinca i cijeloga drusxtva, uistinu tezxnja prema dobru. Jer vecy Aristotel u I. knjizi Politike kazuje da bogatstvo nije svrha, nego sredstvo gospodarstva, to jest da cilj privredyivanja nije gomilanje tvarnih dobara, vecy dobar zxivot.

UvodSadržaj

Zasade

Latinički portal Hrvatskoga Mislilišta

Portal Hrvatskoga Mislilišta


Glavni portal - svjetlostna umjetnost, knjižnica, kompjutoristika...